زمین با امکان ساخت سوله (زمین صنعتی)

یک قطعه زمین ۴۵۰۰متری در ورودی شهرک تخصصی مصالح ساختمانی ۳۰۰ متر فاصله تا جاده دارای سند ششدانگ رسمی .
کارهای تغییر کاربری واخذ مجوزات از ادارات محیط زیست ،اتاق اصناف و… آزمایش خاک از مرکز تحقیقات